kierunek Fotografia i multimedia

kierunek Fotografia i multimedia

Zasady rekrutacji na kierunek Fotografia i multimedia

NOWY KIERUNEK NA STUDIACH STACJONARNYCH II STOPNIA OD 1 PAŹDZIERNIKA 2019 r.

Egzamin na studia stacjonarne II stopnia kończące się tytułem magister

O przyjęcie na studia stacjonarne II stopnia mogą ubiegać się:

  • Absolwenci studiów I stopnia lub studiów II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi;
  • Absolwenci innych uczelni i wydziałów artystycznych, którzy uzyskali tytuł licencjata lub magistra lub równorzędny w zakresie sztuk wizualnych;
  • Absolwenci uczelni posiadający tytuł licencjata, inżyniera lub magistra lub równorzędny kierunków pokrewnych, których program obejmował kształcenie plastyczne i projektowe.

Terminy egzaminów – wrzesień

Przebieg egzaminu: przegląd prac kandydata i rozmowa z kandydatem

Egzamin ma formę przeglądu prac. Podczas przeglądu prac przedstawisz oraz omówisz swoje prace, które mają scharakteryzować twoją dotychczasową działalność twórczą. Teczka powinna zawierać około 10 – 15 prac, a w szczególności prace składające się na dyplom licencjacki lub magisterski, poszerzone o ewentualne działania dodatkowe (prace plastyczne wykonane w dowolnej dyscyplinie artystycznej, teksty krytyczne, dokumentacja działań społecznych itp.).

Podczas rozmowy z komisją rekrutacyjną twoim zadaniem jest opisać, w kontekście przedstawianych prac, własne doświadczenia zawodowe oraz określić obszar zainteresowań w zakresie wiedzy o sztuce i kulturze.

Egzamin wstępny jest punktowany.
Maksymalna liczba punktów jaką możesz otrzymać to 60 punktów.

UWAGA (!!!) Minimalna liczba punktów wymagana do przyjęcia na studia wynosi: 20.

 

190731 baner dodatkowa rekrutacja
190515 rekrutacja start box
fotografia rekrutacja
spacer