Zasady przyjęć


 1. Cudzoziemcy mogą być przyjmowani na studia w ASP w Łodzi, jeżeli:
  1) wykazują się dobrym stanem zdrowia, udokumentowanym zaświadczeniem lekarskim, stwierdzającym brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na obranym kierunku i formie kształcenia;
  2) posiadają polisę ubezpieczeniową na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub przystąpią do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia.

 2. Na zasadach obowiązujących obywateli polskich mogą podejmować i odbywać kształcenie oraz uczestniczyć w badaniach naukowych i pracach rozwojowych osoby niebędące obywatelami polskimi tj.:
  1) cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na osiedlenie się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  2) cudzoziemcy posiadający status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej;
  3) cudzoziemcy korzystający z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  4) pracownicy migrujący, będący obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a także członkowie ich rodzin, jeżeli mieszkają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  5) cudzoziemcy, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich;
  6) cudzoziemcy, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony w związku z okolicznością, o której mowa w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;
  7) cudzoziemcy, którym udzielono ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  8) obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej i członkowie ich rodzin, posiadający prawo stałego pobytu.

 3. Cudzoziemcy niewymienieni w punkcie 2 mogą podejmować i odbywać studia wyższe, oraz inne formy kształcenia, a także uczestniczyć w badaniach naukowych i pracach rozwojowych na zasadach obowiązujących obywateli polskich, z tym że osobom tym nie przysługuje prawo do stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych i zapomóg, albo na zasadach:
  1) umów międzynarodowych, na zasadach określonych w tych umowach;
  2) umów zawieranych z podmiotami zagranicznymi przez uczelnie, na zasadach określonych w tych umowach;
  3) decyzji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego lub właściwego ministra ds. kultury i dziedzictwa narodowego;
  4) decyzji rektora uczelni.

 4. Cudzoziemcy, o których mowa w punkcie 3, mogą podejmować i odbywać kształcenie oraz uczestniczyć w badaniach naukowych i pracach rozwojowych:
  1) jako stypendyści strony polskiej (rządu polskiego) – bez odpłatności za studia - stypendia te przyznaje osobom kształcącym się w uczelniach artystycznych minister właściwy ds. kultury i dziedzictwa narodowego, na podstawie umów międzynarodowych lub Rządowego Programu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą;
  2) na zasadach odpłatności:
               a) osoba taka ponosi opłaty zgodne z Zarządzeniem Rektora ASP;
               b) cudzoziemcy polskiego pochodzenia, podejmujący na zasadach odpłatności                     studia w języku polskim, wnoszą opłaty obniżone o 30%.
  3) bez odpłatności i świadczeń stypendialnych - o przyjęcie na kształcenie na tych warunkach finansowych aplikują cudzoziemcy, w ramach umów międzyrządowych lub programów pomocowych oferowanych określonym krajom przez polski rząd, za pośrednictwem właściwych instytucji danego państwa lub polskich placówek dyplomatyczno - konsularnych;
  4) jako stypendyści strony wysyłającej - (rządu innego państwa) bez ponoszenia opłat za naukę - stypendia te są przyznawane cudzoziemcom, podejmującym kształcenie z reguły na podstawie umów międzynarodowych, przez ministerstwa lub instytucje danego kraju odpowiedzialne za prowadzenie wymiany akademickiej z zagranicą;
  5) jako stypendyści uczelni.

 5. Obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członkowie ich rodzin, posiadający środki finansowe niezbędne na pokrycie kosztów utrzymania podczas studiów, mogą podejmować i odbywać studia wyższe i inne formy kształcenia, a także uczestniczyć w badaniach naukowych i pracach rozwojowych na zasadach obowiązujących obywateli polskich, z tym że osobom tym nie przysługuje prawo do stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych i zapomóg, albo na zasadach określonych w punktach 3 i 4.

 6. Posiadacze ważnej Karty Polaka mogą podejmować studia wyższe i inne formy kształcenia, a także uczestniczyć w badaniach naukowych i pracach rozwojowych na zasadach obowiązujących obywateli polskich z czym wiąże się prawo do ubiegania o wszystkie rodzaje świadczeń pomocy materialnej przewidziane dla studentów z polskim obywatelstwem albo na zasadach określonych w punktach 3 i 4. Z tymże w takiej sytuacji nie mogą oni ubiegać się o stypendia wypłacane przez uczelnie z dotacji budżetowej przeznaczonej na bezzwrotną pomoc materialną dla studentów i doktorantów.

 7. Cudzoziemcy są przyjmowani na studia w limicie przyjęć.

 8. Cudzoziemcy, kandydaci na studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie, składają dokumenty rekrutacyjne wymagane od cudzoziemców w postępowaniu rekrutacyjnym na rok akademicki 2016/2017. Świadectwa ukończenia szkoły średniej oraz dyplomy podlegają legalizacji i/lub nostryfikacji. Uczelnia może odstąpić od nostryfikowania dyplomów na mocy obowiązujących przepisów.

 9. Na mocy umów międzynarodowych Rzeczpospolita Polska uznaje równoważne świadectwa dojrzałości oraz dyplomy ukończenia studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich wskazane w tych umowach.

 10. Cudzoziemcy przystępują do egzaminu wstępnego w języku polskim. Językiem wykładowym jest również język polski. Cudzoziemcy mogą być przyjmowani na studia jeżeli:

  1) ukończą roczny kurs przygotowawczy do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Kandydaci na studia w ASP w Łodzi składają świadectwo ukończenia takiego kursu wraz z pozostałymi dokumentami rekrutacyjnymi;
  lub
  2) posiadają certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego. Kandydaci na studia w ASP w Łodzi składają certyfikat wraz z pozostałymi dokumentami rekrutacyjnymi;
  lub
  3) uzyskają potwierdzenie ASP w Łodzi, że ich przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego pozwalają na podjęcie studiów w języku polskim.
box-printroom
logo lab
cpm baner
cnis baner
informator