ZASADY REKRUTACJI KANDYDATÓW CUDZOZIEMCÓW NA STUDIA I STOPNIA, II STOPNIA, JEDNOLITE MAGISTERSKIE W AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM. WŁADYSŁAWA STRZEMIŃSKIEGO W ŁODZI NA ROK AKADEMICKI 2018/2019


Rekrutacja on-line

Myślisz o podjęciu studiów?

Sprawdź, jakie kierunki studiów oferuje uczelnia.

Ofertę znajdziesz na stronie: http://rekrutacja.asp.lodz.pl/ogloszenia/204-180126-jaki-kierunek-studiow

Gdy znajdziesz w naszej ofercie coś dla siebie, nie zwlekaj!

Zarejestruj się w Systemie Elektronicznej Rekrutacji: e-rekrutacja.asp.lodz.pl
System Elektronicznej Rekrutacji zostanie uruchomiony 25 maja 2018 r.

Serdecznie zapraszamy!!!


Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi prowadzi rejestrację kandydatów na I rok studiów na rok akademicki 2018/2019 drogą elektroniczną za pomocą Systemu Elektronicznej Rekrutacji, za pośrednictwem którego są realizowane procedury określone dla postępowania rekrutacyjnego.

Jak zostać kandydatem na studia?

Abyś mógł zostać kandydatem na studia musisz wykonaj następujące czynności:
zarejestruj się w Systemie Elektronicznej Rekrutacji: e-rekrutacja.asp.lodz.pl i wykonaj w tym systemie następujące kroki:

- wybierz kierunek studiów w określonym terminie
terminy są podane na stronie: http://rekrutacja.asp.lodz.pl/elektroniczna-rejestracja-na-studia/terminy-rekrutacji

- uzupełnij wszystkie wymagane dane osobowe

- wpisz adres zameldowania/zamieszkania oraz adres korespondencyjny

- załaduj zdjęcie (obowiązkowo) – to zdjęcie będzie umieszczone w Twojej legitymacji studenckiej

- wnieś opłatę rekrutacyjną (150 zł)

Szczegóły pod adresem:
http://rekrutacja.asp.lodz.pl/elektroniczna-rejestracja-na-studia/system-elektronicznej-rekrutacji


Opłata rekrutacyjna

Opłata rekrutacyjna za postępowanie związane z przyjęciem kandydata obywatela Polski oraz kandydata cudzoziemca na studia I stopnia, II stopnia, jednolite studia magisterskie w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi w ramach rekrutacji na rok akademicki 2018/2019 wynosi 150,00 zł.

Opłatę rekrutacyjną wnieś na indywidualny numer rachunku bankowego. Numer rachunku znajdziesz na swoim koncie rejestracyjnym w Systemie Elektronicznej Rekrutacji.

Pamiętaj, że numer konta będzie dostępny w systemie, gdy wcześniej wybierzesz kierunek studiów.

Jeżeli dokonujesz opłaty rekrutacyjnej z innego rachunku niż w walucie PLN (zł), przed numerem rachunku bankowego wpisz litery: PL oraz kod SWIFT GOSKPLPW.

Opłatę rekrutacyjną ureguluj najpóźniej do dnia zakończenia elektronicznej rekrutacji na wybrany kierunek studiów.

Jeżeli uregulujesz opłatę rekrutacyjną, to poczekaj cierpliwie na jej zaksięgowanie przez Akademię.
Po zaksięgowaniu opłaty, otrzymasz status „Uregulowany”.
Sprawdź to po 2-3 dniach po dokonaniu wpłaty.


Jakie dokumenty rekrutacyjne należy składać?

Szczegółowy wykaz wymaganych dokumentów rekrutacyjnych znajdziesz w miejscu:
http://rekrutacja.asp.lodz.pl/dok-rekrutacyjne/dokumenty-dla-cudzoziemcow

Podanie o przyjęcie na studia pobierz ze swojego konta rejestracyjnego (zakładka Moje dokumenty).
Wszystkie dane wpisane przez Ciebie w elektronicznym formularzu, zostaną automatycznie umieszczone w podaniu.

Pamiętaj o podpisaniu podania we wszystkich wymaganych miejscach.

DOKUMENTY BĘDĄ DOSTĘPNE DO POBRANIA, GDY OTRZYMASZ W SYSTEMIE STATUSU „KANDYDAT”.


Zaświadczenie lekarskie i ubezpieczenie zdrowotne

1. Cudzoziemcy mogą być przyjmowani na studia w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, jeżeli
wykazują się dobrym stanem zdrowia, udokumentowanym zaświadczeniem lekarskim, stwierdzającym brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na obranym kierunku i formie kształcenia.

Dlatego wraz z dokumentami rekrutacyjnymi musisz złożyć zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na wybranym kierunku studiów.

Jeżeli mieszkasz w Polsce, możesz wykonać bezpłatne badanie lekarskie w polskiej placówce medycznej, wskazanej przez akademię. W tym celu, zgłoś się po skierowanie na badanie lekarskie do ASP w Łodzi przy ul. Wojska Polskiego 121, pokój 310.

2. Cudzoziemcy mogą być przyjmowani na studia w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, jeżeli
posiadają polisę ubezpieczeniową na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub przystąpią do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia.

Dlatego:

1. Jeżeli zostaniesz przyjęty na studia, ale nie posiadasz Karty Polaka, musisz dostarczyć do dziekanatu swojego Wydziału do dnia podpisania umowy z uczelnią (w pierwszym tygodniu października) jeden z poniższych dokumentów:

 • polisę ubezpieczeniową na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce

albo

 • Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego

albo

 • zaświadczenie o przystąpieniu do ubezpieczenia zdrowotnego w Narodowym Funduszu Zdrowia.

2. Jeżeli zostaniesz przyjęty na studia i posiadasz Kartę Polaka, musisz dostarczyć do dziekanatu swojego Wydziału do dnia podpisania umowy z uczelnią (w pierwszym tygodniu października):

 • umowę poświadczającą ubezpieczenie zdrowotne w Narodowym Funduszu Zdrowia (na podstawie tej umowy uczelnia opłaci składki zdrowotne).

Kiedy i gdzie należy składać dokumenty rekrutacyjne?

Dokumenty rekrutacyjne składaj w pokoju 310, piętro 3
(Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego przy ul. Wojska Polskiego 121, Łódź)

możesz je również wysłać listem poleconym/kurierem do kancelarii Akademii (pokój 501, piętro 5, pawilon A) na adres:

Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego
ul. Wojska Polskiego 121
91–726 Łódź
kancelaria

Jeżeli jesteś niepełnoletni/a, to poproś rodzica/opiekuna prawnego, aby razem z Tobą składał dokumenty rekrutacyjne.
Jeżeli przy składaniu dokumentów nie będziesz miał jeszcze świadectwa dojrzałości (maturalnego) to pamiętaj, że musisz je złożyć najpóźniej do 6 lipca 2018 r. w godz. 10:00 – 14:00 (pokój 310).


TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW

WYDZIAŁ GRAFIKI I MALARSTWA – KIERUNEK: GRAFIKA
Forma studiów i forma kształcenia Termin dostarczenia dokumentów
Godziny
stacjonarne jednolite magisterskie

13 czerwca 2018 r. – 14 czerwca 2018 r.
(w dniu przeglądu prac kandydata)

10:00 – 14:00
niestacjonarne I stopnia 03 lipca 2018 r. – 06 lipca 2018 r. 10:00 – 14:00
niestacjonarne II stopnia 10 września 2018 r. – 13 września 2018 r. 10:00 – 14:00

 

WYDZIAŁ MALARSTWA I RYSUNKU – KIERUNEK: MALARSTWO
Forma studiów i forma kształcenia Termin dostarczenia dokumentów
Godziny
stacjonarne jednolite magisterskie 13 czerwca 2018 r. – 14 czerwca 2018 r.
(w dniu przeglądu prac kandydata)
10:00 – 14:00

 

 

WYDZIAŁ RZEŹBY I DZIAŁAŃ INTERAKTYWNYCH - KIERUNEK: RZEŹBA
Forma studiów i forma kształcenia Termin dostarczenia dokumentów
Godziny
stacjonarne I stopnia 25 czerwca 2018 r.
(w dniu przeglądu prac kandydata)
10:00 – 14:00
stacjonarne II stopnia 25 czerwca 2018 r. – 29 czerwca 2018 r. 10:00 – 14:00

 

WYDZIAŁ SZTUK WIZUALNYCH – KIERUNEK: EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH
Forma studiów i forma kształcenia Termin dostarczenia dokumentów
Godziny
stacjonarne I stopnia 25 czerwca 2018 r. – 26 czerwca 2018 r.
(w dniu przeglądu prac kandydata)
10:00 – 14:00
stacjonarne II stopnia 25 czerwca 2018 r. – 29 czerwca 2018 r. 10:00 – 14:00

 

WYDZIAŁ TKANINY I UBIORU – KIERUNEK: TKANINA I UBIÓR
Forma studiów i forma kształcenia Termin dostarczenia dokumentów
Godziny
stacjonarne I stopnia 18 czerwca 2018 r. – 19 czerwca 2018 r.
(w dniu przeglądu prac kandydata)
10:00 – 14:00
stacjonarne II stopnia 25 czerwca 2018 r. – 29 czerwca 2018 r. 10:00 – 14:00
niestacjonarne I stopnia 03 lipca 2018 r. – 05 lipca 2018 r. 10:00 – 14:00
niestacjonarne II stopnia 10 września 2018 r. – 17 września 2018 r. 10:00 – 14:00

 

WYDZIAŁ WZORNICTWA I ARCHITEKTURY WNĘTRZ – KIERUNEK: ARCHITEKTURA WNĘTRZ
Forma studiów i forma kształcenia Termin dostarczenia dokumentów
Godziny
stacjonarne I stopnia 25 czerwca 2018 r. – 26 czerwca 2018 r.
(w dniu przeglądu prac kandydata)
10:00 – 14:00
stacjonarne II stopnia 25 czerwca 2018 r. – 29 czerwca 2018 r. 10:00 – 14:00

 

WYDZIAŁ WZORNICTWA I ARCHITEKTURY WNĘTRZ – KIERUNEK: WZORNICTWO
Forma studiów i forma kształcenia Termin dostarczenia dokumentów
Godziny
stacjonarne I stopnia 25 czerwca 2018 r. – 26 czerwca 2018 r.
(w dniu przeglądu prac kandydata)
10:00 – 14:00
stacjonarne II stopnia 25 czerwca 2018 r. – 29 czerwca 2018 r. 10:00 – 14:00Tłumaczenie dokumentów


Kandydaci cudzoziemcy zobowiązani są do złożenia świadectw/dyplomów i dokumentów wydanych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wraz z tłumaczeniem na język polski:

 • sporządzonym przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości w Polsce;

albo

 • sporządzonym lub poświadczonym przez właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Legalizacja dokumentów

Świadectwa/dyplomy uzyskane za granicą muszą zostać poddane procedurze legalizacji lub nostryfikacji w zależności od obowiązujących przepisów w tym zakresie. Akademia może odstąpić od nostryfikacji dokumentu, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Więcej informacji: http://www.nauka.gov.pl/wspolpraca-z-zagranica_hp

 

Studia w ASP w Łodzi prowadzone są w języku polskim

Egzamin wstępny na studia w ASP w Łodzi musisz zdawać w języku polskim.

 

Jaki certyfikat znajomości języka polskiego należy dostarczyć?

Jeżeli chcesz studiować w ASP w Łodzi wraz z dokumentami rekrutacyjnymi składasz jeden z poniżej wymienionych certyfikatów:

1. świadectwo ukończenia rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego;

lub

2. certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego.

Jeżeli nie posiadasz żadnego z takich certyfikatów, to komisja rekrutacyjna w czasie egzaminu wstępnego oceni na postawie rozmowy z Tobą przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego w celu podjęcia studiów w języku polskim. Komisja wyda odpowiednie zaświadczenie. Takie zaświadczenie zostanie po egzaminie dołączone do Twoich dokumentów rekrutacyjnych.

 

Przebieg egzaminów wstępnych

Przebieg egzaminów wstępnych na rok akademicki 2018/2019 na poszczególnych wydziałach określony został
w Zasadach rekrutacji (sprawdź na stronie www.rekrutacja.asp.lodz.pl w zakładce Zasady rekrutacji).


Do ASP w Łodzi cudzoziemcy zdają takie same egzaminy wstępne i są przyjmowani w takim samym limicie jak Polacy.

Egzaminy wstępne na:
Wydział Grafiki i Malarstwa (kierunek: grafika)
Wydział Malarstwa i Rysunku (kierunek: malarstwo)
Wydział Rzeźby i Działań Interaktywnych (kierunek: rzeźba)
Wydział Tkaniny i Ubioru (kierunek: tkanina i ubiór)
Wydział Wzornictwa i Architektury Wnętrz (kierunki: architektura wnętrz, wzornictwo)
odbywają się w budynku Akademii przy ul. Wojska Polskiego 121 w Łodzi.

Egzaminy wstępne na Wydział Sztuk Wizualnych (kierunek: edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych) – odbywają się w budynku Wydziału Sztuk Wizualnych przy ul. Franciszkańskiej 76/78 w Łodzi.

Termin egzaminu wstępnego sprawdź na swoim indywidualnym koncie w Systemie Elektronicznej Rekrutacji 2 dni przed egzaminem.

Uczelnia poda ten termin w systemie najpóźniej 2 dni przed egzaminem.

Uwaga! Uczelnia nie wyśle do Ciebie e-maila informującego o wyznaczonym terminie egzaminu wstępnego.

Na egzamin wstępny zgłoś się najpóźniej 15 minut przed rozpoczęciem egzaminu.
Musisz mieć ze sobą paszport lub dowód osobisty.

Nie przysyłaj wcześniej swoich prac (na „teczkę”). Swoje prace musisz przynieść osobiście w wyznaczonym terminie
egzaminu wstępnego „przegląd prac kandydata”/ „przegląd portfolio kandydata”.

Nie będą oceniane prace wysłane drogą elektroniczną, pocztą tradycyjną, ani dostarczone przez inne osoby.

Na każdym etapie egzaminu wstępnego („przegląd prac kandydata”/ „przegląd portfolio kandydata”, egzamin praktyczny) musisz być obecny.

Szczegółowe terminy egzaminów wstępnych znajdziesz na stronie: www.rekrutacja.asp.lodz.pl w zakładce Harmonogram rekrutacji.


Na egzamin w części praktycznej weź ze sobą przybory i materiały wskazane przez uczelnię.

Wykaz materiałów znajdziesz na stronie www.rekrutacja.asp.lodz.pl w zakładce Ogłoszenia rekrutacyjne:

 • Wydział Grafiki i Malarstwa, kierunek grafika – studia stacjonarne jednolite magisterskie: od 19 czerwca 2018 r.

 • Wydział Malarstwa i Rysunku, kierunek malarstwo – studia stacjonarne jednolite magisterskie: od 18 czerwca 2018 r.

 • Wydział Tkaniny i Ubioru, kierunek tkanina i ubiór:
  studia stacjonarne I stopnia: od 22 czerwca 2018 r.
  studia stacjonarne II stopnia: od 4 lipca 2018 r.
  studia niestacjonarne I stopnia: od 4 lipca 2018 r.
  studia niestacjonarne II stopnia: od 18 września 2018 r.

 

Wyniki egzaminów wstępnych

Wynik egzaminu wstępnego sprawdzisz na swoim koncie rejestracyjnym. Wyniki będą dostępne w systemie w terminach podanych w harmonogramie rekrutacji.

Natomiast listy osób:

 • dopuszczonych/niedopuszczonych do II etapu rekrutacji;

 • zakwalifikowanych/niezakwalifikowanych na studia

 • przyjętych/nieprzyjętych na studia

znajdziesz na stronie www.rekrutacja.asp.lodz.pl w zakładce Wyniki rekrutacji.

Listy będą publikowane przez uczelnię w terminach podanych w harmonogramie rekrutacji.

Po ogłoszeniu listy osób przyjętych/nieprzyjętych na wybrany przez Ciebie kierunek studiów, uczelnia wyśle decyzję na Twój adres korespondencyjny.

W sprawach dotyczących studiów (np. terminy rozpoczęcia zajęć, plany zajęć, odbiór legitymacji) zgłaszaj się do swojego dziekanatu.

 

Odbiór prac egzaminacyjnych

Jeżeli przystępowałeś/aś do wstępnych egzaminów praktycznych na kierunek malarstwo lub grafika lub tkanina i ubiór, to jesteś zobowiązany do odebrania oryginalnego egzemplarza swojej pracy egzaminacyjnej.

Oryginalne egzemplarze prac, wykonane podczas egzaminu praktycznego, będą wydawane przez Sekretariat Wydziałowej Komisji ds. Naboru Kandydatów w budynku ASP przy ul. Wojska Polskiego 121 w Łodzi.

Terminy odbioru prac zostaną podane w czasie egzaminu praktycznego.

Jeżeli oryginalne egzemplarze prac nie zostaną odebrane przez Ciebie w wyżej wskazanym terminie, prace zostaną zniszczone.


Zakwaterowanie w akademiku

Jeżeli jesteś zainteresowany noclegiem w Domu Studenta ASP w Łodzi w czasie trwania egzaminów wstępnych, zadzwoń pod numer telefonu: +48 696 074 138 (Beata Ostaszewska – administrator Domu Studenta).

Jeżeli jesteś zainteresowany zamieszkaniem w Domu Studenta na czas studiów, wyślij wniosek (skan) drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia:

 • 25 lipca (rekrutacja na studia w czerwcu-lipcu)
 • 25 września (rekrutacja na studia we wrześniu).


Wniosek o przyznanie miejsca oraz szczegóły dotyczące zakwaterowania w Domu Studenta znajdziesz na stronie Uczelni:
https://www.asp.lodz.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=319&Itemid=117&lang=pl


Dom Studenta
ul. Młynarska 42A, 91-838 Łódź
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Uwaga!
Opłaty za akademik nie wpłacaj na konto rekrutacyjne.


Opłaty za studia

Dla cudzoziemców, którzy od 1 października 2018 r. podejmą studia w ASP w Łodzi na zasadach odpłatności, opłata wynosi 11 700 zł za każdy rok akademicki.

Opłatę za pierwszy semestr studiów (5 850 zł) należy wpłacić do dnia 28 września 2018 r.

Opłaty za kolejne semestry musisz wnosić do dnia rozpoczęcia tych semestrów.

Numer rachunku bankowego do wnoszenia opłat otrzymasz z uczelni we wrześniu drogą e-mailową.

Uwaga!
Opłaty za studia nie wpłacaj na konto rekrutacyjne.


Szczegóły znajdziesz na stronie: http://rekrutacja.asp.lodz.pl/zasady-cudzoziemcy/opłaty

 

Na jakich zasadach możesz podjąć studia?

Każdy kandydat cudzoziemiec musi wybrać zasady, na jakich podejmie studia w ASP w Łodzi.

Deklarację będziesz mógł wypełnić podczas składania dokumentów rekrutacyjnych w pokoju 310 (budynek ASP przy ul. Wojska Polskiego 121 w Łodzi).Poniżej znajduje się wykaz zasad, na jakich cudzoziemiec może podjąć studia.

A.

Cudzoziemcy, którzy mogą podjąć i odbywać studia na zasadach obowiązujących obywateli polski

(bez odpłatności za studia stacjonarne, z prawem do stypendium socjalnego, specjalnego dla osób niepełnosprawnych, rektora dla najlepszych studentów, zapomogi):

1) cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na pobyt stały;

2) cudzoziemcy posiadający status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej;

3) cudzoziemcy korzystający z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

4) pracownicy migrujący, będący obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a także członkowie ich rodzin, jeżeli mieszkają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

5) cudzoziemcy, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;

6) cudzoziemcy, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznością, o której mowa w art. 127, art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1990, 1948 i 2066 oraz z 2017 r. poz. 60, 858 i 1543);

6a) cudzoziemcy, którym udzielono ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskie;

7) obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej i członkowie ich rodzin, posiadający prawo stałego pobytu.


Za członków rodzin osób, o których mowa w pkt 4 i 7 uważa się osoby wymienione w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2017 r. poz. 900).

(na podstawie art. 43 ust. 2 ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym)


B.

Cudzoziemcy, którzy mogą podjąć i odbywać studia na zasadach obowiązujących obywateli polski:

Obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członkowie ich rodzin, posiadający środki finansowe niezbędne na pokrycie kosztów utrzymania podczas studiów.


Bez odpłatności za studia stacjonarne, ale osobom tym nie przysługuje prawo do stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych i zapomóg.

Za członków rodzin osób, o których mowa w części B uważa się osoby wymienione w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2017 r. poz. 900).

(na podstawie art. 43 ust. 5 ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym)

 

C.

Jeżeli posiadasz kartę pobytu z adnotacją "dostęp do rynku pracy" lub wizę Schengen lub wizę krajową wydaną w celu wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, to możesz podjąć studia jako cudzoziemiec na zasadach odpłatności.


Osobom tym nie przysługuje prawo do stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych i zapomóg.

(na podstawie art. 43 ust. 2a ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym)

 

D.

Jeżeli posiadasz kartę pobytu z adnotacją "dostęp do rynku pracy" lub wizę Schengen lub wizę krajową wydaną w celu wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i podejmujesz studia jako cudzoziemiec na podstawie:

1) umów międzynarodowych, na zasadach określonych w tych umowach;

lub

2) decyzji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego lub odpowiedniego ministra wskazanego w art. 33 ust. 2;

to możesz studiować bez odpłatności (za studia stacjonarne).


Osobom tym nie przysługuje prawo do stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych i zapomóg.

(na podstawie art. 43 ust. 2b ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym)

 

E.

Jeżeli posiadasz ważną Kartę Polaka, to możesz:

1. podjąć i odbywać studia na zasadach obowiązujących obywateli polski (bez odpłatności za studia stacjonarne, z prawem do stypendium socjalnego, specjalnego dla osób niepełnosprawnych, rektora dla najlepszych studentów, zapomogi);

(na podstawie art. 43 ust. 5a ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym)

albo


2. podjąć i odbywać studia jako cudzoziemiec na podstawie:

1) umów międzynarodowych, na zasadach określonych w tych umowach;

lub

2) umów zawieranych z podmiotami zagranicznymi przez uczelnie, na zasadach określonych w tych umowach;

lub

3) decyzji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego lub odpowiedniego ministra wskazanego w art. 33 ust. 2;

lub

4) decyzji rektora uczelni.

 

Jeżeli wybrałeś punkt 2, to możesz podjąć i odbywać studia jako:

1) stypendysta strony polskiej;

lub

2) na zasadach odpłatności;

lub

3) bez odpłatności i świadczeń stypendialnych;

lub

4) jako stypendysta strony wysyłającej, bez ponoszenia opłat za naukę;

lub

5) jako stypendysta uczelni.


(na podstawie art. 43 ust. 5a w związku z ust. 3 i 4 ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym)

 

F.

Cudzoziemcy niewymieniony w części A ( z zastrzeżeniem części B) mogą podjąć i odbywać studia jako cudzoziemcy na podstawie:

1) umów międzynarodowych, na zasadach określonych w tych umowach;

lub

2) umów zawieranych z podmiotami zagranicznymi przez uczelnie, na zasadach określonych w tych umowach;

lub

3) decyzji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego lub odpowiedniego ministra wskazanego w art. 33 ust. 2;

lub

4) decyzji rektora uczelni.

 

Cudzoziemcy, którzy podejmują studia na podstawie jednego z wyżej wymienionych punktów, mogą studiować jako:

1) stypendysta strony polskiej;

lub

2) na zasadach odpłatności;

lub

3) bez odpłatności i świadczeń stypendialnych;

lub

4) jako stypendysta strony wysyłającej, bez ponoszenia opłat za naukę;

lub

5) jako stypendysta uczelni.

(na podstawie art. 43 ust. 3 i 4 ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym)

 

G.

Cudzoziemcy, którzy spełniają wymagania określone w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji i studiujący w kraju swojego zamieszkania, mogą podjąć i odbywać studia jako stypendyści strony polskiej.


Art.5.

1. Za osobę polskiego pochodzenia, w rozumieniu niniejszej ustawy, uznaje się osobę deklarującą narodowość polską i spełniającą łącznie następujące warunki:

1) co najmniej jedno z jej rodziców lub dziadków albo dwoje pradziadków było narodowości polskiej;
2) wykaże ona swój związek z polskością.


(na podstawie art. 43 ust. 7 ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym)


Zasady dotyczące podejmowania i odbywania studiów artystycznych w języku polskim przez cudzoziemców polskiego pochodzenia lub narodowości polskiej oraz cudzoziemców niepolskiego pochodzenia na warunkach określonych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
w uczelniach przez niego nadzorowanych w roku akademickim 2018/2019 (stypendium Rządu Polskiego) – zobacz na stronie: http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/uczniowie-i-studenci/stypendia/stypendia-dla-cudzoziemcow.php

informator