Ubezpieczenie


Informacje o ubezpieczeniu zdrowotnym dla cudzoziemców kształcących się w Polsce


Cudzoziemcy z państw członkowskich UE lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) -strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym mogą korzystać ze świadczeń pod warunkiem posiadania aktualnej Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) wydanej w kraju pochodzenia.

Cudzoziemcy z państw nie będących członkami UE lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym mogą zawrzeć umowę o dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne w Narodowym Funduszu Zdrowia.

Jeżeli student został uznany za osobę pochodzenia polskiego w rozumieniu przepisów ustawy o repatriacji i jeżeli nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu wówczas składkę opłaca szkoła wyższa.

Więcej informacji o ubezpieczeniach:

informator