Procedura potwierdzania efektów uczenia się

Informacje ogólne

Procedura potwierdzania efektów uczenia się jest formalnym procesem weryfikacji osiągniętych przez kandydata efektów uczenia się czyli wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych zdobytych w systemie edukacji instytucjonalnej oraz edukacji nieformalnej tj. poza systemem studiów.

Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi w 2017 roku uruchomiła procedurę potwierdzania efektów uczenia się uzyskanych poza systemem studiów.

Wniosek o potwierdzenie efektów uczenia się winien zostać złożony w terminie 
od 06 do 15 marca 2019 r. w sekretariacie dziekana danego wydziału.

Osoby zainteresowane prosimy o zapoznanie się z procedurą:

Potwierdzanie efektów uczenia się zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Art. 71 [Przyjęcie na studia na podstawie potwierdzenia efektów uczenia się]

 1. Uczelnia może potwierdzić efekty uczenia się uzyskane w procesie uczenia się poza systemem studiów osobom ubiegającym się o przyjęcie na studia na określonym kierunku, poziomie i profilu, jeżeli posiada:
  1. pozytywną ocenę jakości kształcenia na tych studiach albo
  2. kategorię naukową A+, A albo B+ w zakresie dyscypliny, o której mowa w art. 53 ust. 1, albo dyscypliny wiodącej, do której przyporządkowany jest ten kierunek.
 2. Efekty uczenia się są potwierdzane w zakresie odpowiadającym efektom uczenia się określonym w programie studiów.
 3. Efekty uczenia się nie są potwierdzane dla programów studiów, o których mowa w art. 68 ust. 1 pkt 1-10.
 4. Efekty uczenia się mogą zostać potwierdzone osobie posiadającej:
  1. dokumenty, o których mowa w art. 69 ust. 2, i co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego - w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie;
  2. kwalifikację pełną na poziomie 5 PRK albo kwalifikację nadaną w ramach zagranicznego systemu szkolnictwa wyższego odpowiadającą poziomowi 5 europejskich ram kwalifikacji, o których mowa w załączniku II do zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie ustanowienia europejskich ram kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie (Dz.Urz. UE C 111 z 06.05.2008, str. 1) - w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie;
  3. kwalifikację pełną na poziomie 6 PRK i co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego po ukończeniu studiów pierwszego stopnia - w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia;
  4. kwalifikację pełną na poziomie 7 PRK i co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego po ukończeniu studiów drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich - w przypadku ubiegania się o przyjęcie na kolejne studia pierwszego stopnia lub drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie.
 5. W wyniku potwierdzenia efektów uczenia się można zaliczyć nie więcej niż 50% punktów ECTS przypisanych do zajęć objętych programem studiów.
 6. O kolejności przyjęcia na studia decyduje wynik potwierdzenia efektów uczenia się.
 7. Liczba studentów, którzy zostali przyjęci na studia na podstawie potwierdzenia efektów uczenia się, nie może być większa niż 20% ogólnej liczby studentów na danym kierunku, poziomie i profilu.

 

 • Uchwała nr 35/17/k16-20 Senatu z dnia 09 marca 2017 roku w sprawie zmiany "Regulaminu potwierdzania efektów uczenia się" – pobierz (.pdf)
  • Regulamin – pobierz (.pdf)
  • Wniosek o potwierdzenie (uznanie) efektów uczenia się [zal nr 1 do Regulaminu] – pobierz (.doc)

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH w ramach przyjęcia na studia poprzez potwierdzenie efektów uczenia się

 • Uchwała nr 141/19/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie "Limitów przyjęć na stacjonarne i niestacjonarne studia I i II stopnia oraz stacjonarne jednolite studia magisterskie w ramach potwierdzania efektów uczenia się na rok akademicki 2019/2020 w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi"pobierz (.pdf)
 • Zarządzenie Rektora nr 18/2019 w sprawie powołania Wydziałowych Komisji ds. potwierdzania efektów uczenia się oraz Uczelnianej komisji ds. potwierdzania efektów uczenia siępobierz (.pdf)
 • Zarządzenie Rektora nr 19/2019 w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie procedury efektów uczenia się pobierz (.pdf)

Kierunki uprawnione do przeprowadzenia procedury efektów uczenia się

WYDZIAŁ GRAFIKI I MALARSTWA

 • Jednolite studia magisterskie [GRAFIKA] - pobierz (.pdf)
 • Jednolite studia magisterskie [MALARSTWO] - pobierz (.pdf)
 • Niestacjonarne studia I stopnia [GRAFIKA] - pobierz (.pdf)
 • Niestacjonarne studia II stopnia [GRAFIKA] - pobierz (.pdf)
 • Potwierdzenie efektów uczenia się - pobierz (.pdf)

WYDZIAŁ SZTUK WIZUALNYCH

 • Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych [I stopnia] - pobierz (.pdf)
 • Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych [II stopnia] - pobierz (.pdf)
 • Weryfikacja efektów [I stopień] - pobierz (.pdf)
 • Weryfikacja efektów [II stopień] - pobierz (.pdf)

WYDZIAŁ WZORNICTWA I ARCHITEKTURY WNĘTRZ

 • Architektura wnętrz [I stopnia] - pobierz (.pdf)
 • Architektura wnętrz [II stopnia] - pobierz (.pdf)
 • Wzornictwo [I stopnia] - pobierz (.pdf)
 • Wzornictwo [II stopnia] - pobierz (.pdf)

WYDZIAŁ TKANINY I UBIORU

 • Efekty kształcenia dla kierunku tkanina i ubiór (I i II stopień studiów stacjonarnych i niestacjonarnych) - pobierz (.pdf)
 • Lista przedmiotów, które można zaliczyć w wyniku procedury potwierdzania efektów uczenia się [I stopień studiów stacjonarnych i niestacjonarnych] - pobierz (.pdf)
 • Lista przedmiotów, które można zaliczyć w wyniku procedury potwierdzania efektów uczenia się [II stopień studiów stacjonarnych i niestacjonarnych] - pobierz (.pdf)

 

190731 baner dodatkowa rekrutacja
190515 rekrutacja start box
fotografia rekrutacja
spacer