Rekrutacja na kierunek malarstwo na rok akademicki 2017/2018 od 1 sierpnia 2017 r.

Uwaga rozpoczynamy rekrutację na NOWY WYDZIAŁ – WYDZIAŁ MALARSTWA I RYSUNKU na kierunek malarstwo – studia stacjonarne jednolite magisterskie (5 letnie kończące się uzyskaniem tytułu magister sztuki) o profilu praktycznym.

Aby wziąć udział w procesie rekrutacji, należy zarejestrować się w Systemie Elektronicznej Rekrutacji w terminie od 01.08.2017 r. do 13.09.2017 r.

Egzaminy wstępne odbędą się we wrześniu 2017 r.

HARMONOGRAM

egzaminów wstępnych na I rok studiów stacjonarnych jednolitych magisterskich

na rok akademicki 2017/2018

Wydział Malarstwa i Rysunku

Kierunek         malarstwo

Termin egzaminów: wrzesień

Na egzamin wstępny należy zgłosić się najpóźniej 15 minut przed rozpoczęciem egzaminu. Przed egzaminem należy okazać komisji rekrutacyjnej dowód osobisty lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem oraz podpisać się na liście obecności. Egzaminy, zgodnie z poniższym harmonogramem, będą się odbywać w budynku Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego przy ul. Wojska Polskiego 121 w Łodzi.

Termin (tj. dzień, godzina i sala) przeglądu prac kandydata zostanie indywidualnie przyporządkowany każdemu kandydatowi w Systemie Elektronicznej Rekrutacji pod adresem: e-rekrutacja.asp.lodz.pl najpóźniej 2 dni przed egzaminem. Termin należy sprawdzać w Systemie Elektronicznej Rekrutacji.

Kandydaci dopuszczeni do drugiego etapu rekrutacji są zobowiązani do przystąpienia do wszystkich części egzaminu (tj. rysunku i malarstwa) w terminie podanym w harmonogramie. Przydział sal egzaminacyjnych należy sprawdzać w Systemie Elektronicznej Rekrutacji.

Pierwszy etap rekrutacji - przegląd prac kandydata

ul. Wojska Polskiego 121

18.09.2017 r. (poniedziałek) od godz. 9:00
Ogłoszenie list osób dopuszczonych i niedopuszczonych do drugiego etapu rekrutacji

(malejąco wg liczby uzyskanych punktów z podaniem punktacji)

e-rekrutacja.asp.lodz.pl

www.rekrutacja.asp.lodz.pl

19.09.2017 r. (wtorek) godz. 13:00
Drugi etap rekrutacji - egzamin praktyczny z:
  • rysunku
  • malarstwa

ul. Wojska Polskiego 121

rysunek
21.09.2017 r. (czwartek)
część 1: godz. 9:00 – 13:00
część 2: godz. 15:00 – 18:00

malarstwo
22.09.2017 r. (piątek)
część 1: godz. 9:00 – 13:00
część 2: godz. 15:00 – 18:00

Ogłoszenie list osób przyjętych i nieprzyjętych na I rok studiów stacjonarnych jednolitych magisterskich na kierunek: malarstwo

(malejąco wg liczby uzyskanych punktów z podaniem punktacji)

e-rekrutacja.asp.lodz.pl

www.rekrutacja.asp.lodz.pl

27.09.2017 r. (środa) godz. 13:00PRZEBIEG EGZAMINU WSTĘPNEGO

I etap - przegląd prac kandydata

Kandydat przedstawia Wydziałowej Komisji ds. Naboru Kandydatów teczkę zawierającą prace malarskie i rysunkowe wykonane w dowolnej technice w ilości minimum 10 sztuk (5 prac malarskich i 5 prac rysunkowych), a także szkice malarskie i rysunkowe oraz dodatkowo dokumentację innych działań artystycznych m.in. fotografię, grafikę artystyczną, projekty graficzne itd. Prace powinny być podpisane przez kandydata i datowane. Na podstawie tych prac kandydat może uzyskać maksymalnie 10 punktów. Osiągnięcie co najmniej 3 punktów ostatecznie decyduje o dopuszczeniu kandydata do II etapu postępowania egzaminacyjnego.

Maksymalna liczba punktów za I etap postępowania egzaminacyjnego wynosi: 10.
Minimalna liczba punktów umożliwiająca kwalifikację do II etapu postępowania egzaminacyjnego wynosi: 3.

II etap - egzamin praktyczny z:
a) malarstwa
b) rysunku

Egzamin praktyczny składa się z 2 części. Polega na wykonaniu przez kandydata odpowiednich zadań
z rysunku i malarstwa. Egzamin pozwala ocenić zdolności i umiejętności kandydata.

Maksymalna liczba punktów za II etap postępowania egzaminacyjnego wynosi: 60.

Maksymalna liczba punktów za egzamin:

I etap przegląd prac kandydata  10 pkt.
II etap malarstwo  30 pkt.
II etap rysunek
30 pkt.
razem  70 pkt.

Minimalna liczba punktów wymagana do przyjęcia na studia wynosi: 30.


TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH PRZEZ KANDYDATÓW OBYWATELI POLSKI ORAZ CUDZOZIEMCÓW


Dokumenty rekrutacyjne na kierunek malarstwo składają wszyscy kandydaci.

Kandydat składa osobiście dokumenty rekrutacyjne w dniu egzaminu wstępnego (przegląd prac).

Składając dokumenty rekrutacyjne, kandydat ma obowiązek okazać dowód osobisty (lub paszport) oraz oryginał świadectwa dojrzałości.


Studia stacjonarne jednolite magisterskie

WYDZIAŁ MALARSTWA I RYSUNKU – KIERUNEK: MALARSTWO
Termin dostarczenia dokumentów Miejsce składania dokumentów
18 września 2017 r.
Sala 310, piętro III, pawilon ALIMITY PRZYJĘĆ

Senat Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi zatwierdza następujące limity przyjęć na pierwszy rok studiów stacjonarnych jednolitych magisterskich na kierunek malarstwo na rok akademicki 2017/2018:

a) maksimum 20 miejsc
b) minimum 8 miejsc.


Wydział Malarstwa i Rysunku jest najmłodszym wydziałem łódzkiej uczelni. Powstał w roku akademickim 2016/2017. Jako pierwszy wydział w kraju prowadzi studia, na kierunku malarstwo o profilu praktycznym. Zajęcia służą zdobywaniu przez studenta umiejętności pragmatycznych i kompetencji społecznych. Kształcenie realizowane jest przy założeniu, że ponad połowę programu studiów obejmują ćwiczenia, kształtujące umiejętności uzyskiwane zarówno podczas warsztatów w uczelni i na plenerach, jak i tych zewnętrznych – prowadzonych przez osoby posiadające doświadczenie zawodowe zdobyte poza Akademią. Profil kształcenia wpływa na wymiar praktyk studenckich, a same studia mogą być realizowane na podstawie odpowiedniej umowy z udziałem zewnętrznych przedsiębiorstw.

Głównym celem praktyki zawodowej jest poznanie przez studentów specyfiki pracy artystów plastyków m.in.: w teatrach, studiach i wytwórniach filmowych, wydawnictwach książkowych, galeriach, muzeach, agencjach reklamowych i wydawniczych, instytucjach kulturalno-oświatowych oraz innych instytucjach i przedsiębiorstwach zewnętrznych, wykorzystujących kompetencje malarza, a także zajmujących się działalnością opartą o projekt malarski. Ćwiczenia i warsztaty mają na celu wykształcenie umiejętności funkcjonalnego zastosowania wiedzy teoretycznej, zdobytej na studiach oraz przygotowanie studenta, do podjęcia pracy w zawodzie zgodnym ze zdobywaną specjalnością. Dodatkowym atutem i celem takich działań jest stwarzanie warunków do współpracy między przedsiębiorcami, a studentami, co skutkuje nawiązywaniem kontaktów zawodowych. Praktyka pozwala na skonfrontowanie wiedzy, uzyskanej w trakcie zajęć w Uczelni, ze stanem rzeczywistym funkcjonowania. Jest jednym z czynników kształtujących osobowość studenta – jego ogólną postawę, stosunek do wybranego zawodu i zaangażowanie.

Ponadto program studiów obejmuje tradycyjne zajęcia z malarstwa, rysunku i grafiki artystycznej oraz projektowej, jak również prowadzone z wykorzystaniem nowych technologii cyfrowych (realizacja prac przy pomocy tabletu graficznego i programów komputerowych). Twórczym poszukiwaniom towarzyszy poznawanie szerokiej gamy technik malarskich (m.in. olej, akryl, akwarela, gwasz) oraz rysunkowych (ołówek, węgiel, piórko).

Studia te, oprócz uzyskania kwalifikacji zawodowych w dziedzinie malarstwa lub rysunku na poziomie magisterskim, umożliwiają również zdobycie wiedzy z zakresu dyscyplin pokrewnych – historii sztuki i kultury, analizy i interpretacji dzieła sztuki, z uwzględnieniem najnowszych tendencji w sztuce współczesnej. Ukończenie studiów na kierunku malarstwo pozwala więc wypracować solidne podstawy dla różnych form aktywności artystycznej i intelektualnej.


 

box-printroom
logo lab
cpm baner
cnis baner
informator