Zasady i tryb przeprowadzania egzaminów wstępnych

Do odbywania studiów w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi może być dopuszczona osoba, która spełnia warunki rekrutacji ustalone przez uczelnię oraz posiada:

1) świadectwo dojrzałości – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie;

2) tytuł magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędny – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia.

Podstawą przyjęcia na studia I stopnia oraz jednolite magisterskie do ASP w Łodzi jest zdanie egzaminu wstępnego oraz posiadanie świadectwa dojrzałości. Uczelnia nie bierze pod uwagę żadnych przedmiotów zdawanych na maturze co znaczy, że nie jest punktowany wynik egzaminu dojrzałości. Ocenianie są tylko egzaminy wstępne zdawane w ASP w Łodzi.

Osoba, zgłaszająca się na studia w ASP w Łodzi, ma obowiązek:

1)    zarejestrować się w Systemie Elektronicznej Rekrutacji;
2)    wybrać kierunek studiów w danej formie studiów i formie kształcenia. Wybór kierunku studiów w danej formie studiów i formie kształcenia możliwy jest tylko w terminie ustalonym przez uczelnię. Data podana jako koniec rekrutacji na studia jest ostatnim dniem, w którym osoba zainteresowana może zgłosić się drogą elektroniczną na wybrany kierunek studiów;
3)    wypełnić elektroniczny formularz rejestracyjny, który znajduje się w Systemie Elektronicznej Rekrutacji;
4)    dokonać opłaty rekrutacyjnej w wysokości ustalonej przez Rektora ASP w Łodzi (nie dotyczy osób zwolnionych z obowiązku uiszczenia opłaty rekrutacyjnej). Opłata powinna zostać uiszczona w terminie elektronicznej rekrutacji na wybrany kierunek studiów.

box-printroom
logo lab
cpm baner
cnis baner
informator