Informacje ogólne

Opłata rekrutacyjna w ramach rekrutacji na studia na rok akademicki 2018/2019

Opłata rekrutacyjna za postępowanie związane z przyjęciem kandydata obywatela Polski oraz kandydata cudzoziemca na studia I stopnia, II stopnia, jednolite studia magisterskie w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi w ramach rekrutacji na rok akademicki 2018/2019 wynosi 150,00 zł.

Czytaj więcej...

Jaki kierunek studiów może wybrać kandydat

Oferta kierunków studiów w ramach rekrutacji na rok akademicki 2018/2019

Myślisz o podjęciu studiów?
Gdy znajdziesz w naszej ofercie coś dla siebie, nie zwlekaj!

Czytaj więcej...

Uchwała nr 51/17/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 29 maja 2017 roku

w sprawie: warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji, w tym prowadzonej w drodze elektronicznej na pierwszy rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi na rok akademicki 2018/2019 oraz zakresu egzaminu wstępnego na prowadzone przez uczelnię formy studiów i formy kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów

Czytaj więcej...

Uchwała nr 109/18/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 28 maja 2018 roku

w sprawie: warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji, w tym prowadzonej w drodze elektronicznej na pierwszy rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi na rok akademicki 2019/2020 oraz zakresu egzaminu wstępnego na prowadzone przez uczelnię formy studiów i formy kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów

Czytaj więcej...

Harmonogram rekrutacji na rok akademicki 2018/2019

Czytaj więcej...

Limity przyjęć na I rok stacjonarnych studiów I i II stopnia na Wydział Sztuk Wizualnych, Wydział Tkaniny i Ubioru, Wydział Wzornictwa i Architektury Wnętrz oraz stacjonarnych jednolitych studiów magisterskich na Wydział Grafiki i Malarstwa, Wydział ...

Czytaj więcej...

Limity przyjęć na I rok stacjonarnych studiów I i II stopnia na Wydział Rzeźby i Działań Interaktywnych w ramach rekrutacji na studia na rok akademicki 2018/2019

Czytaj więcej...

Limity przyjęć na I rok niestacjonarnych studiów I i II stopnia na Wydział Grafiki i Malarstwa i Wydział Tkaniny i Ubioru w ramach rekrutacji na studia na rok akademicki 2018/2019

Czytaj więcej...

Zasady i tryb przeprowadzania egzaminów wstępnych

Do odbywania studiów w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi może być dopuszczona osoba, która spełnia warunki rekrutacji ustalone przez uczelnię oraz posiada:

1) świadectwo dojrzałości albo świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie;

2) tytuł magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędny i spełnia warunki określone na podstawie art. 169 ust. 2 ustawy prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. z 2016.1842 tj. z późń. zm.) – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia.

Czytaj więcej...

Odbiór prac egzaminacyjnych przez kandydata

Kandydat na studia w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, przystępujący do wstępnych egzaminów praktycznych, zobowiązany jest do odebrania oryginalnego egzemplarza swojej pracy egzaminacyjnej w terminie podanym przez Wydziałową Komisję ds. Naboru Kandydatów.

Czytaj więcej...

informator