Kierunek Malarstwo

Kierunek Malarstwo jest najmłodszym wydziałem łódzkiej uczelni. Powstał w roku akademickim 2016/17. Jako pierwszy wydział w kraju prowadzi studia, na kierunku malarstwo o profilu praktycznym. Zajęcia służą zdobywaniu przez studenta umiejętności pragmatycznych i kompetencji społecznych. Kształcenie realizowane jest przy założeniu, że ponad połowę programu studiów obejmują ćwiczenia, kształtujące umiejętności uzyskiwane zarówno podczas warsztatów w uczelni i na plenerach, jak i tych zewnętrznych – prowadzonych przez osoby posiadające doświadczenie zawodowe zdobyte poza Akademią. Profil kształcenia wpływa na wymiar praktyk studenckich, a same studia mogą być realizowane na podstawie odpowiedniej umowy z udziałem zewnętrznych przedsiębiorstw.

Głównym celem praktyki zawodowej jest poznanie przez studentów specyfiki pracy artystów plastyków m.in.: w teatrach, studiach i wytwórniach filmowych, wydawnictwach książkowych, galeriach, muzeach, agencjach reklamowych i wydawniczych, instytucjach kulturalno-oświatowych oraz innych instytucjach i przedsiębiorstwach zewnętrznych, wykorzystujących kompetencje malarza, a także zajmujących się działalnością opartą o projekt malarski. Ćwiczenia i warsztaty mają na celu wykształcenie umiejętności funkcjonalnego zastosowania wiedzy teoretycznej, zdobytej na studiach oraz przygotowanie studenta, do podjęcia pracy w zawodzie zgodnym ze zdobywaną specjalnością. Dodatkowym atutem i celem takich działań jest stwarzanie warunków do współpracy między przedsiębiorcami, a studentami, co skutkuje nawiązywaniem kontaktów zawodowych. Praktyka pozwala na skonfrontowanie wiedzy, uzyskanej w trakcie zajęć w Uczelni, ze stanem rzeczywistym funkcjonowania. Jest jednym z czynników kształtujących osobowość studenta – jego ogólną postawę, stosunek do wybranego zawodu i zaangażowanie.

Ponadto program studiów obejmuje tradycyjne zajęcia z malarstwa, rysunku i grafiki artystycznej oraz projektowej, jak również prowadzone z wykorzystaniem nowych technologii cyfrowych (realizacja prac przy pomocy tabletu graficznego i programów komputerowych). Twórczym poszukiwaniom towarzyszy poznawanie szerokiej gamy technik malarskich (m.in. olej, akryl, akwarela, gwasz) oraz rysunkowych (ołówek, węgiel, piórko).

Studia te, oprócz uzyskania kwalifikacji zawodowych w dziedzinie malarstwa lub rysunku na poziomie magisterskim, umożliwiają również zdobycie wiedzy z zakresu dyscyplin pokrewnych – historii sztuki i kultury, analizy i interpretacji dzieła sztuki, z uwzględnieniem najnowszych tendencji w sztuce współczesnej. Ukończenie studiów na kierunku malarstwo pozwala więc wypracować solidne podstawy dla różnych form aktywności artystycznej i intelektualnej

Stacjonarne

Kierunek Malarstwo
jednolite studia magisterskie (5 lat)
malarstwo
rysunek

190731 baner dodatkowa rekrutacja
190515 rekrutacja start box
fotografia rekrutacja
spacer