Kierunek Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

Wydział Sztuk Wizualnych

Studia na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych umożliwiają uzyskanie wszechstronnego wykształcenia artystycznego obejmującego malarstwo, rysunek, rzeźbę, grafikę artystyczną, projektowanie graficzne, fotografię. Zapewniają zyskanie gruntownej wiedzy z zakresu historii sztuki, filozofii, sztuki aktualnej czy analizy dzieła sztuki. W zależności od wybranej specjalności na studiach I i II stopnia, studenci mają możliwość zdobycia specjalistycznej wiedzy i umiejętności w zakresie tworzenia animacji, komiksów, projektowania gier komputerowych, projektowania scenografii i kostiumów dla teatru i filmu, fotografii i działań multimedialnych. Mogą również poznać współczesne strategie promocji oraz marketingu kultury i sztuki, a także różnorodne metody prowadzenia warsztatów edukacyjno-artystycznych. Studenci Wydziału Sztuk Wizualnych uczą się twórczego wykorzystywania zdobytej wiedzy i umiejętności praktycznych w ramach kompleksowych projektów artystycznych oraz komercyjnych projektów wizualnych.

Wydział Sztuk Wizualnych dysponuje specjalistycznymi, profesjonalnie wyposażonymi pracowniami artystycznymi, studiami fotograficznymi i filmowymi oraz pracowniami komputerowymi dostosowanymi do zajęć z animacji i projektowania graficznego. Pozwala to na efektywne kształcenie studentów w zakresie wykorzystania tradycyjnego warsztatu artystycznego poszczególnych dyscyplin, jak i współczesnych narzędzi kreacji, takich jak fotografia cyfrowa oraz przetwarzany komputerowo obraz filmowy.

Perspektywy zatrudnienia absolwentów:

 • artysta plastyk współpracujący z sektorem teatralnym, filmowym i telewizyjnym (animator filmowy, rekwizytor, kostiumograf, asystent scenografa, oświetleniowca);
 • artysta plastyk uprawiający intermedialną i multimedialną działalność twórczą;
 • artysta plastyk prowadzący działalność twórczą w dziedzinie sztuk plastycznych;
 • twórca w zakresie animacji lalkowej, płaskiej i przestrzennej posługujący się zaawansowanymi technologicznie programami cyfrowymi;
 • współtwórca gier komputerowych w zakresie modelowania postaci i środowiska;
 • projektant grafiki multimedialnej;
 • fotograf pracujący w obszarze przemysłów kreatywnych zarówno jako samodzielny twórca, jak i współwykonawca projektów multimedialnych;
 • fotograf realizujący projekty o charakterze dokumentalnym lub zlecenia reklamowe;
 • współorganizator projektów edukacyjnych i dokumentalnych powstających we współpracy z instytucjami kultury i grupami społecznymi;
 • animator kultury w zakresie upowszechniania sztuki w formie wystaw, warsztatów, plenerów, sympozjów, targów sztuki, akcji promocyjnych, społecznych itp., wspierający aktywność społeczną, współpracujący z instytucjami sektora publicznego (samorządowego, np. domy kultury), pozarządowego (fundacje i stowarzyszenia) 
i prywatnego (firmy);
 • pracownik instytucji upowszechniania kultury i sztuki zajmujący się tworzeniem, planowaniem i realizacją koncepcji programowych w działach edukacji;
 • specjalista do spraw promocji i strategii reklamowych;
 • kurator zajmujący się konstruowaniem koncepcji programowych wystaw, projektów artystycznych w galeriach i muzeach;
 • krytyk sztuki analizujący i interpretujący zjawiska współczesnej kultury i sztuki.

STUDIA STACJONARNE

EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH

studia I stopnia
techniki teatralne, filmowe i telewizyjne
projekty wizualne
animacja
fotografia

studia II stopnia
projekty wizualne
intermedia

190731 baner dodatkowa rekrutacja
190515 rekrutacja start box
fotografia rekrutacja
spacer